Start projekt Waling Dijkstra

Goed nijs yn dizze nuvere tiden! Yn 2023 bringe wy mei Stifting Mei-inoar Spannum de wurden en wiisheden fan Waling Dijkstra op de planken. Us fanfare bestiet dan 125 jier. En dat wolle wy fansels graach fiere mei it doarp!

Bôle troch de buorren

Op 23 april wie de offisjele oankundiging fan it projekt. Bern fan skoalle De Tarissing yn Spannum krigen bôle oanbean troch Waling Dijkstra. Ek alle ynwenners fan Spannum krigen in bôle oanbean.

Wa wie Waling Dijkstra?

Waling Dijkstra wie in man dy’t yn 1840 yn Spannum de bakkerij fan syn mem oernimme moast. Mar hy woe leaver dichtsje en ferhalen fertelle. Waling wie ek in strider foar de Fryske taal. Genôch ferhalen foar in moai teaterstik mei muzyk.

De kommende tiid wurdt der socht nei in skriuwer en regisseur foar it stik. Us dirigint Thom Zigterman sil him dwaande hâlde mei de muzyk foar de foarstelling. It wurdt in moai projekt foar en mei alle ynwenners fan Spannum!

Digitale groet

Muziek verbindt…. juist nu in deze tijd. Het coronavirus heeft grote gevolgen voor onze repetities en optredens. Tijdens de eerste lockdown was repeteren niet mogelijk. Gelukkig konden we in juni weer starten met repeteren in twee groepen en zelfs een buitenrepetitie met de hele groep. Vanaf september konden de repetities weer met de hele groep doorgaan, uiteraard op anderhalve meter. Tijdens de tweede lockdown zijn de repetities voorlopig gestopt. Maar we komen wel elke twee weken digitaal bij elkaar voor een digitale kwis. In december hopen we buiten weer wat kerstmuziek in Spannum te laten horen. Graag tot dan! Blijf gezond!

Krystkonsert 15 december a.s.

Op zondag 15 december a.s. speelt CMV Oranje Spannum in de boerderij van Monique Bartels (Tsjerkebuorren 1, Spannum). Ook het jongerenkoor Lelielûd laat van zich horen.

Kom in de kerstsfeer met glühwein, chocolademelk en sfeerfolle kerstnummers. Fan herte wolkom!

Jubileumconcert 16 maart

CMV Oranje Spannum bestaat 120 jaar. Dat vieren we met een speciaal jubileumconcert op zaterdag 16 maart 2019. Onze speciale gast is de popband WIEBE. Laat je verrassen door een mix van fanfare en popmuziek!

Kijk voor meer informatie op onze facebookpagina

We zien jullie graag in de Helling in Winsum. Wolkom!

Start nieuwe seizoen

Op dinsdag 11 september starten we met het seizoen 2018 – 2019! Wil je ook eens een kijkje nemen bij onze repetitie? Je bent van harte welkom om langs te komen op de dinsdagavond in Us Gebou in Spannum.