Geschiedenis

Er was eens …
Tijdens het Kroningsfeest van Koningin Wilhelmina kwam het muziekkorps van Menaldum in het dorp Spannum optreden. Dit had tot gevolg dat op initiatief van enkele dorpsbewoners op 11 oktober 1898 een eigen muziekkorps werd opgericht bestaande uit 12 mannen. Dit waren Epke Jongema, Jac. Schuurmans, Sibren Schuurmans, Gabe Hilarides, Pier Piekema, Piter Robijn, Paulus Teijema, Kobes Agema, Gerryt Bakker, Atse de Groot, Bouke Bakker en Geart Venema.

Hallelujah
Meester de Groot was de eerste dirigent (directeur). Hij wou alleen leiding geven onder voorwaarde dat er alleen gewijde christelijke muziek werd beoefend. De muziek moest staan in het teken ter ere Gods en zijn voorstel was het korps Christelijke Fanfare-corps “Hallelujah” te noemen. In 1913 werd de naam Christelijke Fanfare-corps “Hallelujah” veranderd in Christelijke Muziekvereniging Oranje.

Dirigenten door de jaren heen
Het schoolhoofd Hendrik Voorthuis volgt meester de Groot na ruim twintig jaar op. De stijl werd veranderd. Zijn mening was: “In corps moat klinke en daverje fier yn ’t rûn”. Onder leiding van dirigent Koopmans nam Oranje in 1923 voor het eerst deel aan een concours. Tijdens dat concours in Oosterend viel het oog op Directeur Spitter uit Leeuwarden. Een groot talent. En het lukte om deze aan te stellen als directeur. Door zijn enorme geestkracht, ijver en trouw werd het een gouden tijd voor Oranje. Van de vierde afdeling, via de derde, tweede en de eerste kwam Oranje met 16/17 leden in de afdeling uitmuntendheid. De heer Spitter kwam echter plotseling op de jonge leeftijd van 45 jaar te overlijden op 27 februari 1928. De Heer Koet (een half jaar), plaatsgenoot en oud lid Douwe Heeringa (23 jaar), Sjerp Wijbenga (29 jaar), Klaas van der Goot (4 jaar) zijn van 1928 tot 1984 de muzikale leiders. Vanaf 1984 staat Oranje onder leiding van de volgende dirigenten: Andries de Haan (8,5 jaar), Piet Visser (3 jaar), Andries Kramer (6 jaar), Frederik Kampstra (6 jaar) en Christina van der Bijl (10 jaar).

Huidige dirigent
Sinds 2017 staat Oranje onder leiding van Thom Zigterman.

Bestuursleden Oranje
Bestuursleden die veel hebben betekend voor de vereniging zijn de Heer H. Eringa, 70 jaar muzikant en 50 jaar voorzitter, de Heer W. van der Brug, 48 jaar lid en 39 jaar penningmeester en de Heer J. de Jong, 35 jaar lid en 17 jaar secretaris. Deze leden zijn bij hun afscheid dan ook benoemd tot ereleden van C.M.V. Oranje Spannum.

Onderscheiding
In 1998, toen Oranje 100 jaar bestond, werd de muziekvereniging onderscheiden met de Koninklijke Erepenning.